CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG Skilled Worked With Existing Work Permit 2020

Danh mục phụ này dành cho những người lao động có tay nghề cao: Đã làm việc tại Saskatchewan trong ít nhất sáu tháng, với giấy phép lao động đang còn hiệu lực; và Đáp ứng các tiêu chí trong chương trình này. Các tiêu chí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng những gì có trên trang web Tỉnh bang này khi Chính phủ Tỉnh bang nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương đơn.


Những người đạt đủ điều kiện:

Đương đơn có thể đủ điều kiện cho mục này nếu đương đơn:

 • Có một lời mời làm việc cố định toàn thời gian từ một chủ sử dụng lao động ở Saskatchewan. Công việc bắt buộc phải nằm trong Danh sách định cư tay nghề Canada (NOC) Cấp độ "A", "B" hoặc "0"; hoặc trong một trong các nghề được chỉ định trong nhóm ngành Thợ tay nghề được chỉ định (Designated Trade);
  • Những người làm việc trong ngành phục vụ Ăn uống phải nộp hồ sơ theo diện Danh mục phụ của Hospitality Sector Pilot Project.
 • Có Thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ; và
 • Đã làm việc hơn sáu tháng cho nhà tuyển dụng cung cấp cho đương đơn công việc, với giấy phép lao động hợp pháp do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cấp. Công việc toàn thời gian, cố định của đương đơn phải dành cho cùng một vị trí mà đương đơn đã từng làm làm việc trong sáu tháng qua.
 • Ngoại ngữ CLB 4 tương đương IELTS 4.5  nếu đề nghị công việc của đương đơn thuộc ngành nghề  ở NOC Level C.
 • Có bằng chứng đủ điều kiện để được cấp giấy phép của Saskatchewan nếu nghề nghiệp của đương đơn được quy định tại Saskatchewan và yêu cầu chứng nhận hoặc cấp phép bắt buộc (bắt buộc). Để xem liệu nghề nghiệp dự định của đương đơn có được quy định tại Saskatchewan hay không, hãy truy cập Quy định về Nghề nghiệp và Yêu cầu Cấp phép.

Tiêu chí chương trình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng những gì có trên trang web này khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của đương đơn.

Chính phủ liên bang quy định số lượng đề cử mà SINP có thể thực hiện hàng năm. Không có hồ sơ nào được đảm bảo để được chấp nhận và / hoặc được đề cử.

Những đương đơn sau không thể nộp đơn thông qua Chương Trình Saskatchewan Experience – Skilled Worker with Existing Work Permit 

Những đương đơn sau đây sẽ không thể nộp đơn:

 • Người yêu cầu tị nạn ở Canada, những người đang yêu cầu tình trạng tị nạn từ Chính phủ Canada
 • Chuyên gia sức khỏe (phải nộp hồ sơ theo tiểu mục SINP Health Professional) 
 • Những người làm việc trong ngành phục vụ Ăn uống (Food and Beverage Servers/Persons).
 • Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong Giấy phép lao động sau đại học được cấp bởi Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) (đương đơn phải nộp hồ sơ theo diện Saskatchewan Experience – Student hoặc International Skilled Worker – Employment Offer)

Ngoài ra, nếu bất kỳ điều nào trong số này là đúng, đương đơn có thể không đủ điều kiện để SINP đề cử:

 • Đương đơn đã không gửi tài liệu mà SINP yêu cầu;
 • Đương đơn đã không thể chứng minh rằng đương đơn có ý định sống và làm việc tại Saskatchewan; và
 • Đương đơn và hoặc đại diện của đương đơn đã cố ý trình bày sai về bản thân trong đơn đăng ký.

 

Tin liên quan